Hvordan håndterer jeg GDPR?

Advokatfirmaet Lone Damgaard er i forbindelse med udøvelse af advokatbistand dataansvarlig. Jeg overholder gældende lovgivning i forhold til håndtering af personlige data, og vores arbejdsgange og systemer er indrettet således, at databeskyttelseslovgivningen overholdes.

Jeg kan indsamle personoplysninger om dig som klient, men evt. også persondata om andre personer. Det afhænger af den enkelte sagstype, hvilke oplysninger, der indsamles. Det kan f.eks. være personoplysninger i form af navn, adresse,cpr. nr.,  tlf.nr, e-mail, civilstand, stilling og kontraktmæssige og familiemæssige forhold.

Formålet med at indsamle og behandle dine personoplysninger er primært at levere kvalificeret juridisk rådgivning og sagsbehandling. Jeg indsamler udelukkende personoplysninger, som er nødvendige for formålet; så hvilke oplysninger, der indsamles, afhænger derfor af sagstypen.

Jeg videregiver eller overlader kun dine personoplysninger, hvis der er et lovligt grundlag og formål med det. Det afhænger derfor af den juridiske bistand og rådgivning, hvilke modtagere, dine oplysninger evt. sendes til.

Overførsel af personoplysninger kan ske til offentlige myndigheder, herunder domstole og politiet, øvrige relevante professionelle rådgivere, f.eks. andre advokater, og endelig til databehandlere, som behandler data ved drift af vores respektive virksomheder.

Jeg kan behandle dine personoplysninger, når det er nødvendigt for at undersøge og opfylde en sag, som du er part i.

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger følger derudover af legitime interesser i varetagelse af dine interesser.

“GDPR gælder for alle personer, virksomheder, myndigheder, foreninger og andre fællesskaber i hele EU”

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til behandlingen af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte mig. Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger jeg behandler om dig, og du har ret til at få berigtiget og ajourført de oplysninger, jeg har registreret om dig. Du har også ret til at få slettet oplysninger, jeg har om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter jeg alle oplysninger, men ikke dem som jeg efter lovgivningen er pålagt at skulle gemme i en periode, eller som jeg af anden årsag er nødsaget til at beholde i en periode, f.eks. med henblik på at kunne dokumentere den ydede rådgivning.

Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling af de pågældende oplysninger ophører, medmindre jeg efter lovgivningen er forpligtet til at behandle personoplysningerne, eller hvis jeg af anden årsag er nødt til at beholde oplysningerne i en periode, f.eks. med henblik på at kunne dokumentere den ydede rådgivning.

Ovennævnte rettigheder kan være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder samt reglerne om advokaters tavshedspligt.

Elektroniske og fysiske sager slettes/destrueres snarest muligt efter, at sagen er afsluttet.

Jeg beskytter dine personoplysninger og har sikkerhedsprocedurer til beskyttelse af dine personoplysninger mod, at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem

Såfremt der sker et sikkerhedsbrud, der medfører en konkret risiko for dig for ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil jeg hurtigst muligt underrette dig om sikkerhedsbruddet.

Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller klager vedrørende vores behandling af personoplysninger, kan du henvende dig skriftligt til os.

Medfører dette ikke en afklaring, kan en eventuel klage rettes til Datatilsynet, se www.datatilsynet.dk.